REGULAMIN

REGULAMIN II TURNIEJU MUZYKÓW PRAWDZIWYCH
1-4.09.2016

Organizatorem II Turnieju Muzyków Prawdziwych (zwanego dalej także Turniejem) jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48 w Szczecinie (70-515), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. RIK 6/97, NIP 851-031-19-73, REGON 000280488, (zwana dalej Organizatorem).

Celem Turnieju jest promocja polskiej i środkowoeuropejskiej muzyki, opartej na tradycyjnych źródłach.

I Wstęp

1. II Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w dniach 1-4 września 2016 r. w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

2. W Turnieju mogą wziąć udział muzycy ludowi oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną. Do uczestnictwa w Turnieju zaproszeni są zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, którzy wystąpią w jednej z czterech kategorii:
I – soliści instrumentaliści,
II – soliści wokaliści,
III – zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne (do 6 osób),
IV – zespoły śpiewacze (do 6 osób).
W kategoriach solistycznych dopuszczalny jest akompaniament.
W każdej z kategorii wykonawcy zaprezentują dwa utwory.
- utwór dowolnie wybrany, przy czym wykonawca powinien podać jego źródło*
- utwór będący interpretacją wylosowanego przed występem wątku tematycznego**, związanego z kulturą ludową i odwołującego się do roku kalendarzowego i obrzędowego.
Oceniany będzie pomysł, poziom wykonania, świadomość źródła.
W Turnieju mogą wziąć udział wykonawcy prezentujący interpretacje muzyki tradycyjnej, od rekonstrukcji, przez folk, jazz aż po muzykę eksperymentalną.


II Rekrutacja

1. W celu przystąpienia do rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.turniej.filharmonia.szczecin.pl oraz załączyć nagrania demonstracyjne lub wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagraniami (na płycie CD lub innym nośniku) przysłać na adres Organizatora:
Filharmonia im. Mieczysława. Karłowicza w Szczecinie,
ul. Małopolska 48
70-515 Szczecin
z dopiskiem: II Turniej Muzyków Prawdziwych
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lipca 2016 r. W przypadku zgłoszeń, przesyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

2. Nagrania demonstracyjne muszą zawierać co najmniej trzy utwory oparte na tradycyjnej muzyce polskiej lub środkowoeuropejskiej. Przy kwalifikacji nie będzie brana pod uwagę jakość nagrania.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada nagrań demonstracyjnych, do zgłoszenia należy dołączyć rekomendację instytucji lub podmiotu, delegującego Wykonawcę.

4. Informacje o Wykonawcy zawarte w karcie zgłoszenia wraz z załącznikami Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno- promocyjnych oraz komunikatach prasowych.

5. O dopuszczeniu do Turnieju decyduje komisja rekrutacyjna. Decyzje komisji rekrutacyjnej są nieodwołalne.

6. Laureaci pierwszej edycji Turnieju nie będą dopuszczeni do udziału w drugiej edycji w tej samej kategorii. Przez laureatów rozumiani są zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Zasada ta nie dotyczy zdobywców wyróżnień oraz nagród specjalnych.

7. O zakwalifikowaniu do udziału soliści lub zespoły zostaną zawiadomieni drogą mailową lub telefonicznie do 7 sierpnia 2016 roku. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

8. Organizator nie ma obowiązku ujawniania przyczyn niezakwalifikowania wykonawcy do udziału w przesłuchaniach.

9. Wykonawcy zakwalifikowani do Turnieju muszą potwierdzić swój udział w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach rekrutacji. Potwierdzenie udziału należy przesłać na adres: turniej@filharmonia.szczecin.pl. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia uczestnictwa do Turnieju zakwalifikowany będzie wykonawca z listy rezerwowej.

10. Organizator zapewnia dopuszczonym do Turnieju Wykonawcom noclegi oraz wyżywienie (obiady) podczas trwania Turnieju. Wykonawcy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

III Zasady uczestnictwa w Turnieju

1. II Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w dniach 1-4 września 2016 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, przy ul. Małopolskiej 48, w Szczecinie. Przesłuchania odbędą się w dniach 2-3 września 2016 roku.
Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury w składzie:
- Agata Harz
- dr hab. prof. US Bogdan Matławski
- Maciej Rychły
Koncert laureatów odbędzie się 4 września 2016 roku. Laureaci Turnieju zobowiązani są do udziału w koncercie finałowym.

2.  Turniej obejmuje przesłuchania w czterech kategoriach:
I – soliści instrumentaliści,
II – soliści wokaliści,
III – zespoły instrumentalne i instrumentalno-wokalne (do 6 osób),
IV – zespoły śpiewacze (do 6 osób).
W kategoriach solistycznych dopuszczalny jest akompaniament.

3. W każdej z kategorii wykonawcy zaprezentują dwa utwory.
- utwór dowolnie wybrany, przy czym wykonawca powinien podać jego źródło*
- utwór będący interpretacją wylosowanego przed występem wątku tematycznego, związanego z kulturą ludową i odwołującego się do roku kalendarzowego i obrzędowego**
Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.

4. Jury po wysłuchaniu programów konkursowych przyzna nagrody w każdej z kategorii, kierując się kryteriami oceny jak: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła.

5. W każdej z czterech kategorii, przewidziane są nagrody finansowe w wysokości:
- miejsce pierwsze – 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
- miejsce drugie – 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
  - miejsce trzecie – 500 zł (słownie: pięćset złotych).
Jury ma możliwość przyznania nagród ex aequo lub nieprzyznania niektórych nagród. Jury ma także możliwość przyznania wyróżnień.

6. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych, nieobowiązkowych kategorii, a co za tym idzie – dodatkowych utworów, które będą mogli zaprezentować Wykonawcy.
Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia również dodatkowych nagród i wyróżnień.

IV Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.turniej.filharmonia.szczecin.pl

2. Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną rejestrację i emisję radiową/internetową/telewizyjną przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów. Wykonawcy uczestniczący w przesłuchaniach konkursowych zgadzają się, aby Organizator w sposób nieograniczony pod względem czasu i przestrzeni rozporządzał i korzystał ze wszystkich artystycznych wykonań dokonanych w trakcie przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów, w całości i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia dowolną technika audialną;
b) zwielokrotniania dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych;
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do artystycznego wykonania w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci typu Internet);
d) nadawania za pomocą przekazów radiowych przez stacje przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne lub satelitarne, z zastrzeżeniem, że artyści wykonawcy zachowują prawo do opłat za nadania powtórkowe płatnych przez nadawców za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi;
e) zwielokrotniania ww. wykonań w promocyjnych wydawnictwach fonograficznych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

3. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku z dokonanym zgłoszeniem do Turnieju Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania w celu oddalenia tych roszczeń, a także że pokryje koszty i szkody z nimi związane oraz że wstąpi w miejsce Organizatora do toczących się postępowań sądowych lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić do postępowania po stronie Organizatora. W przypadku zgłoszenia do Turnieju dokonanego przez kierownika/opiekuna wykonawcy oświadcza on, że posiada zgody wykonawców na udział w Turnieju i na warunki regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu: realizacji Turnieju i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Turnieju. Każdy uczestnik Turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5.Wysłanie zgłoszenia do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Filharmonię im. Mieczysława. Karłowicza w Szczecinie wyłącznie na potrzebę Turnieju.

6. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, materiałów video ze swoim wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Filharmonii im. Mieczysława. Karłowicza w Szczecinie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

7. W przypadku osób niepełnoletnich, solistów jak i członków zespołów konieczne jest przedstawienie zgody na udział w Turnieju podpisanej przez rodzica/ opiekuna/ przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Formularz zgody opiekuna prawnego, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu jest dostępny do pobrania na stronie internetowej organizatora. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać (w formie skanu lub listownie) wraz ze zgłoszeniem.

8. Wszelkie zmiany dotyczące liczby członków zespołów, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone e-mailem do Organizatora najpóźniej do dnia 22.08.2016

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.

10. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.

V Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące Turnieju można uzyskać w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, lub pod adresem e-mail: turniej@filharmonia.szczecin.pl

________________________________________
* Podanie źródła utworu oznacza znajomość pochodzenia utworu. Należy podać, z jakiego regionu utwór się wywodzi lub gdzie utwór został zarejestrowany albo na jakich wydanych materiałach się znajduje.
** LISTA WĄTKÓW TEMATYCZNYCH.